Zde se nacházíte: Eshop - ostatní»Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

A.Úvodní ustanovení

Prodávající se pro účely těchto obchodních  podmínek rozumí Jan Hájek, Sopotnice 215, 561 15,    IČO: 656 80 375, který je provozovatelem internetového obchodu www.potreby-lovecke.cz.

Kupující se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník internetového obchodu www.potreby-lovecke.cz

1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

B. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

C. Objednávka - uzavření smlouvy

1. Každé zboží je identifikováno názvem a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusejí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce daného zboží a mají pouze informativní charakter.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Ceny  zobrazované na stránkách internetového obchodu jsou včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není uzavřením smluvního vztahu. Jedná se pouze o potvrzení, že objednávka byla Prodávajícímu doručena.

7. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

11. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

12. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. O odstoupení od smlouvy prodávající informuje kupujícího, e-mailem, telefonicky, případně osobně. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

D. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny  zobrazované na stránkách internetového obchodu jsou včetně DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti, případně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Lovecké potřeby Hájek, Sopotnice 226, 561 15
 •  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-8573320227/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s, pokud se jedná o platbu v CZK (dále jen „účet prodávajícího“), nebo na účet 1142983/2060, IBAN CZ9520600000000001142983, BIC: CITFCZPPXXX u společnosti Citfin, spořitelní družstvo, pokud se jedná o platbu v EUR ( dále jen „cizoměnový účet prodávajícího“)
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou - ESSOX s.r.o.
 1. Bezhotovostní úhradu převodem provádí kupující na základě údajů v e-mailu zaslaném prodávajícím jako potvrzení přijaté objednávky. Do variabilního symbolu platby uvede číslo objednávky.
 2. Po uhrazení ceny zboží  na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle jej v zásilce společně se zbožím, případně jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího předá kupující daňový doklad kupujícímu společně se zbožím.

E. Dodací podmínky

1.  Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí tři až sedm pracovních dní pro zboží skladem, čtrnáct dní pro nenaskladněné zboží, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u hladkých plateb začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentálních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. V období od 1. listopadu do 31. prosince se lhůta pro doručení objednaného zboží prodlužuje až na 14 pracovních dní pro zboží skladem.

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1 těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovém případě se prodávající  zavazuje neprodleně kupujícího informovat o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.

5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že tak neučiní, je povinen uhradit náklady spojené s marným odesláním zásilky a její následné vrácení dopravcem prodávajícímu.

6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

 

F. Reklamace

1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu www.potreby-lovecke.cz, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

3. Poškození zásilky při přepravě: náhradu škody za poškozený balík vyplatí dopravce pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí. Reklamovat převzetí dopravou lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že závada nebyla patrná už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná nejpozději do 24 hodin od převzetí, nebrání-li tomu vážné důvody. Zásilku lze reklamovat pouze na poště, či depu dopravce, který ji dodal. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení zásilky ve stavu, v jakém byla doručen tzn. kompletní zásilku včetně obalu. Reklamaci uplatňuje vždy příjemce, jakákoliv aktivita ze strany odesílatele není možná.

 

G. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující-fyzická osoba nepodnikatel  - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy specifikované v bodě 6 článku E těchto obchodních podmínek.
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího probíhá tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty 14 dní na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím včetně vyplněného formuláře “Odstoupení od kupní smlouvy”, případně jiným písemným vyjádřením odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Písemné odstoupení od kupní smlouvy lze též v zákonné lhůtě 14 dnů zaslat e-mailem na adresu info@potreby-lovecke.cz nebo poštou na adresu Lovecké potřeby Hájek, Sopotnice 226, 561 15 a následně ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto oznámení doručit na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty.
 4. V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících dle § 1832 odst. 2 občanského zákoníku nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží od kupujícího nepoškozené a nepoužité zboží zpět. Podmínkou pro vrácení peněz je též uvedení čísla účtu kupujícího v písemném odstoupení od smlouvy.
 5. Zboží  zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 6. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 7. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující - fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
 • Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
 • Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • Na dodávku novin, periodik a časopisů
 • Softwarové licence zasílané elektronickou poštou

 

H. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, zajišťujícím zpracování účetnictví prodávajícího a správu e-shopu, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

I. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.potreby-lovecke.cz.
 2. Znění těchto obchodních  podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle článku B těchto obchodních podmínek.
 3. Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
 4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího:
  adresa pro doručování: Lovecké potřeby Hájek, Sopotnice 226 , 561 15,                                                                    
  adresa elektronické pošty: info@potreby-lovecke.cz,                                                                           
  telefon: 734 836 648.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 20. 9. 2022

Kontaktujte nás

+420 734 836 648
info@potreby-lovecke.cz
Sopotnice 226, 561 15
IČ: 65680375

Copyright © 2024 Jan Hájek - všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

PixelDesign - Tvorba webových stránek