Zde se nacházíte: Eshop - ostatní»Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

A.Úvodní ustanovení

Prodávající se pro účely těchto obchodních  podmínek rozumí Jan Hájek, Sopotnice 215, 561 15,    IČO: 656 80 375, který je provozovatelem internetového obchodu www.prolovce.biz a  www.potreby-lovecke.cz.

Kupující se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník internetového obchodu PROLOVCE.BIZ

Ceny  zobrazované na stránkách internetového obchodu jsou včetně DPH.

Každé zboží je identifikováno názvem a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusejí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce daného zboží a mají pouze informativní charakter.

B. Objednávka - uzavření smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu PROLOVCE.BIZ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky , dává kupující prodávajícímu souhlas  ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech

7. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

C.  Dodací podmínky

1.  Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí tři až sedm pracovních dní pro zboží skladem, čtrnáct dní pro nenaskladněné zboží, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u hladkých plateb začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentálních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. V období od 1. listopadu do 31. prosince se lhůta pro doručení objednaného zboží prodlužuje až na 14 pracovních dní pro zboží skladem.

2. Ve vyjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1 těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající  zavazuje neprodleně kupujícího informovat o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

7. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad a kopie objednávky.

D. Reklamace

1. reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu PROLOVCE.BIZ, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek .

3. Poškození zásilky při přepravě:náhradu škody za poškozený balík vyplatí dopravce pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí. Reklamovat převzetí dopravou lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že závada nebyla patrná už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná nejpozději do 24 hodin od převzetí, nebrání-li tomu vážné důvody. Zásilku lze reklamovat pouze na poště, či depu dopravce, který ji dodal. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení zásilky ve stavu, v jakém byla doručen tzn. kompletní zásilku včetně obalu. Reklamaci uplatňuje vždy příjemce, jakákoliv aktivita ze strany odesílatele není možná.

E: Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující-fyzická osoba nepodnikatel  - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Vyjímku tvoří případy specifikované v bodě 6 článku E těchto obchodních podmínek.
 2. 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího probíhá tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.
 3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu neprodleně informuje prodávajícího na adrese prodejna@prolovce.biz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a  ve lhůtě obvyklé pro transfer prostředků zvolenou formou.
 4. Zboží  zaslané kupujícím ( z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující - fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
 • Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
 • Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • Na dodávku novin, periodik a časopisů
 • Softwarové licence zasílané elektronickou poštou

F. Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje kupujícího neposkytne  třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci ( jméno, adresa, telefon). Data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

G. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.prolovce.biz a www.potreby-lovecke.cz.
 2. Znění těchto obchodních  podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle článku B těchto obchodních podmínek.
 3. Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 10. 6. 2012

Kontaktujte nás

+420 734 836 648
info@potreby-lovecke.cz
Sopotnice 226, 561 15
IČ: 65680375

Copyright © 2021 Jan Hájek - všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

PixelDesign - Tvorba webových stránek